Regulamin korzystania z usług

Regulamin świadczenia usług obowiązujący w gabinetach BodyConcept

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych w gabinetach BodyConcept, warunki przetwarzania danych klientów, zasady związane z przystąpieniem do zabiegu oraz składania ewentualnych reklamacji.
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o praawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
c) RODO 2016/679 (Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
3. Klienci gabinetów BodyConcept zobowiązani są do zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.

§ 2 DEFINICJE

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
a) Usługodawca – gabinety sieci BodyConcept w Polsce, dla których Franczyzodawcą jest Brown Sugar Esthetical z siedzibą w Kamionce, przy ul. Zaleśnej 1J, 05-502 Piaseczno, NIP: 5213150200, REGON 140799575, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod nr 17163. Lista Salonów wraz z adresami i danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie internetowej http://bodyconcept.pl/wyszukiwarka-salonow/
b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców;
c) Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Usługi i weryfikacji stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia Klienta przed dokonaniem zabiegu;
d) Usługi – zabiegi dokonywane w gabinetach BodyConcept;
e) Skutki uboczne – działanie leku lub procedury medycznej, a także kosmetycznej inne niż oczekiwane bądź zamierzone, w szczególności może wystąpić w wyjątkowej sytuacji obrzęk, zaczerwienienie skóry, siniaki lub podrażnienia;
f) Towar – produkty kosmetyczne oferowane do sprzedaży w gabinecie BodyConcept;
g) Umowa – umowa sprzedaży Usług lub Towaru, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem;
h) Cena – oznacza cenę zabiegu, która wyrażona jest w złotych polskich; Ceny usług oferowanych w gabinetach BodyConcept określa Cennik Usług;
i) Personel BodyConcept – pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy, którzy na podstawie kwalifikacji zawodowych oraz autoryzowanych szkoleń przez sieć BodyConcept zajmują się profesjonalnym świadczeniem usług w gabinetach BodyConcept;
j) Regulamin – niniejsze warunki świadczenia Usług;
k) Zabieg – usługa wykonywana w gabinetach BodyConcept;
l) Oferta promocyjna – wskazana w ofercie, ograniczona w czasie ilość zabiegów, której zakup odbywać się będzie w warunkach niższej ceny, niż cena obowiązująca w ofercie standardowej według Cennika Usług.

§ 3 USŁUGI

1. W gabinetach BodyConcept oferowane są zabiegi kosmetyczne, w szczególności zabiegi na twarz i ciało, usługi z zakresu dietetyki i żywienia, manicure i pedicure.
2. Szczegółowy opis wszystkich zabiegów wykonywanych w Gabinetach BodyConcept znajduję się na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem elektronicznym www.bodyconcept.pl, a ponadto wszelkich informacji udziela Personel gabinetów BodyConcept.
3. Szczególną usługą wykonywaną w gabinetach BodyConcept jest usługa Esthetical Gym (EG), której zasady określone zostały w oddzielnym Regulaminie Programu Miesięcznego Esthetical Gym (EG). W sprawach nieuregulowanych wskazanym powyżej Regulaminie zastosowanie mają niniejsze warunki.
4. Klient przez zakupem usługi zobowiązany jest do wypełnienia Karty Klienta dotyczącej w szczególności stanu zdrowia, aktywności fizycznej, dolegliwościach, odbytych chorobach i zabiegach medycznych.
5. Klient zobowiązany jest do przekazania przed zabiegiem Personelowi BodyConcept wszystkich istotnych informacji na temat swojego stanu zdrowia lub ewentualnych przeszkód przystąpienia do zabiegu. Powyższe jest analizowane również na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji w Karcie Klienta.
6. Dla oceny powyższego Personel BodyConcept przeprowadza również konsultacje, której wyniki wpisywane są w Karcie Klienta. Na podstawie przedstawionych przez Klienta potrzeb oraz przeprowadzonych konsultacji wskazywane są Klientowi zalecenia do zabiegów.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wypełnienia niektórych informacji zawartych w Karcie Klienta może uniemożliwić osiągnięcie pożądanych przez Klienta efektów zabiegu.
8. Zabiegi dokonywane w gabinetach BodyConcept są zabiegami nieinwazyjnymi i w pełni bezpiecznymi dla zdrowych osób, dla których nie ujawniono przeciwwskazań do ich wykonania.
9. W przypadku ewentualnych wątpliwości należy poinformować Personel BodyConcept, aby można było podjąć odpowiednie środki ostrożności przed lub w trakcie wykonywania zabiegu.
10. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ostateczny efekt zabiegów wykonywanych w gabinetach BodyConcept zależy od indywidualnych cech organizmu, w tym trybu życia, sposobu odżywiania, poziomu aktywności fizycznej, a także wieku klienta oraz przekazanych uprzednio informacji i nie może być gwarantowany przez Usługodawcę.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi, jeżeli Klient nie spełnia podstawowych wymogów higieny osobistej lub istnieją wątpliwości, co do braku przeciwwskazań zdrowotnych.
12. Klient przed rozpoczęciem zabiegu ma obowiązek powiadomienia Personel BodyConcept o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd).
13. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie w czasie zabiegu, a także ewentualnych skutków ubocznych.
14. Klient zobowiązany jest także do poinformowania Personel BodyConcept o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu lub po jego zakończeniu.
15. Wyżej wymienione postanowienia niniejszego Paragrafu oraz inne wskazane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie do każdej kolejnej wizyty Klienta w Gabinecie BodyConcept.

§ 4 REALIZACJA USŁUG I PŁATNOŚCI

1. W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę należy anulować zapis z minimum z 1-dniowym wyprzedzeniem, przez co rozumie się skuteczne (telefoniczne, mailowe lub osobiste) poinformowanie Personelu BodyConcept z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
2. Do każdej zmiany umówionego terminu stosuje się odpowiednio powyższe postanowienie.
3. W przypadku dokonania wcześniejszego zapisu na zabieg pakietowy lub wybrany cykl zabiegów i nieodwołania wizyty minimum dzień wcześniej zgodnie z ust. 1 powyżej – zabieg traktowany jest jako wykonany.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że spóźnienie się nie gwarantuje odbycia zabiegu, jeżeli czas konieczny do jego wykonania koliduje z punktualnym przeprowadzeniem zabiegu kolejnego klienta i może zostać z tego powodu odpowiednio do spóźnienia skrócony.
5. Powyższe stosuje się niezależnie od dokonania płatności za umówiony zabieg.
6. Płatność za zabieg dokonywana jest przed jego rozpoczęciem.
7. W przypadku wyboru zabiegów pakietowych dokonywanych w ustalonych terminach możliwe są zakupy ratalne w wyjątkowych przypadkach, o których decyduje każdorazowo Usługodawca.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zobowiązaniu się do dokonania płatności w ustalonych z Usługodawcą terminach. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest dostępne w salonie BodyConcept.
9. Ceny umieszczone w cenniku usług mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
10. Zakup pakietu niewykorzystanych przez Klienta usług podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z dalszych zabiegów uiszczona kwota zostanie Klientowi zwrócona z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
11. W przypadku zabiegów zakupionych w ofercie promocyjnej Klient, który rezygnuje z dalszych zabiegów przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca ma prawo rozliczyć wykonane dotychczas zabiegi w ramach oferty standardowej, tj. kwota za niewykorzystane zabiegi zostanie pomniejszona o kwotę rabatu wynikającą z oferty standardowej.
12. Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów Klient zobowiązany jest do wykupienia pakietu startowego w kwocie określonej w Cenniku. Pakiet startowy obejmuje niezbędne wyposażenie potrzebne Klientowi do wykonywania zabiegu, w szczególności: szlafrok, kapcie, spodnie, skarpetki. Klient w swoim zakresie zobowiązany jest przynosić własny ręcznik.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług, w szczególności Usługodawca zastrzega możliwość badania satysfakcji Klienta po wykonanym zabiegu.
2. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki uboczne wynikające z niestosowania się do zaleceń przekazanych przed zabiegiem lub w trakcie jego trwania, a także w przypadku zatajenia istotnych informacji na temat stanu zdrowia przed zabiegiem.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany jest pozostawiać swoje przedmioty w zamykanych szafkach.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów zgodnie z RODO 2016/679 (Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).2. Administratorem danych osobowych jest Brown Sugar Esthetical z siedzibą w Kamionce, ul. Zaleśna 1J. 7, 05-502 Piaseczno („Administrator”).
3. Inspektorem danych osobowych jest Karolina Buczek. Wszelkie zgłoszenia do Inspektora danych osobowych powinny być kierowane mailowo na adres: rodo@bodyconcept.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi, a także – w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody – w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, informacje o programie lojalnościowym, oferta handlowa, ankiety czy badanie satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – dobrowolnie wyrażona zgoda.
5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi księgowe, a także – w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody marketingowej – usługi kurierskie, pocztowe i systemy wspierające procesy marketingowe.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od realizacji usługi, a w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych – do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; (w celu wycofania zgody wystarczy w swoim salonie DepilConcept wypełnić Formularz Wycofania zgody Osoby, której Dane Dotyczą), nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także do doręczania treści marketingowych;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niezgodności Usługi z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W celu złożenia reklamacji, Klient może wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się na jeden z poniższym sposobów:
a) wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go do gabinetu BodyConcept,
b) wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go na adres gabinetu BodyConcept, w którym wykonywana była Usługa (adresy salonów dostępne są na stronie internetowej http://bodyconcept.pl/nasze-salony/).
4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.
5. W celu uniknięcia wątpliwości termin powyższy liczony jest od dnia następnego po dniu skutecznego złożenia oświadczenia w tym celu przez Klienta.
6. Nieustosunkowanie się przez Usługodawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca odeśle Klientowi pisemne uzasadnienie odmownej decyzji co do reklamacji na adres lub adres elektroniczny wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.
8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje także zwrócenie się z pismem reklamacyjnym do Franczyzodawcy BodyConcept. Wówczas procedura reklamacyjna działa odpowiednio na zasadach określonych niniejszym Paragrafem.
9. W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Usługi z Umową, Usługodawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie dokona powtórnie Usługę, a w przypadku, gdy Usługa powtórnie nie może być wykonana, Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną zapłatę za wadliwie wykonaną Usługę.
10. Określenie niezgodności Usługi z Umową ma charakter ocenny, gdyż zwykle efekt jest i może być różny u różnych osób.
11. W przypadku zakupu Towarów w gabinetach BodyConcept, których termin ważności nie upłynął zwroty nie będą przyjmowane.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących zabiegów, które wykonywane są przez Usługodawcę Personel jest do dyspozycji w gabinetach oraz pod numerami telefonów i adresami e-mail każdego z salonów dostępnych na www.bodyconcept.pl.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w gabinetach BodyConcept oraz na stronie internetowej www.bodyconcept.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Usługodawcą Umów.
6. Klient posiada uprawnienie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia swojej działalności. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Klienta.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług
Zespół BodyConcept